عنوان
29 مهر ماه 1402  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
گزارش
دستور کار جلسه روز شنبه مورخ 1402/7/29
✳️انتخاب رئیس انجمن اولیاومربیان وانتخاب نائب الرئیس ومنشی انجمن اولیا مربیان از بین اعضای محترم
✳️ تشکیل کارگروههای تخصصی با توجه به ساحتهای ششگانه طرح تعالی آموزش وپرورش
✳️مشخص شدن تاریخ جلسات ماهانه انجمن اولیا ومربیان
✳️ارائه گزارش فعالیتهای آموزشی وپرورشی در ماه اول سال تحصیلی مانند شهادتها واعیاد
✳️تصمیم گیری درخصوص برگزاری اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم (ساعت ومیزان اردو ،هزینه )
✳️ برنامه ریزی برای اجرای اردوی یکروزه ی دماوند مقطع متوسطه یک
✳️ برنامه ریزی وتصمیم گیری درخصوص برگزاری راهپیمایی 13 آبان وگرامیداشت روز دانش آموز وبرگزاری اردو
 
گزارش تفصیلی :
   
نقشه سایت