هنرمندان صهبا در آئينه ي تصوير ...   
   
    اجرای سرود ملی توسط دختران تمدن ساز صهبا و اولین ضبط استدیویی آن   
   
          هنرنمائی در   زنگ هنر و کار آفرینی          
 
      با تشکر از سرکار خانم برگریزان ثانی دبیر محترم و دانش آموزان متوسطه دوره اول
 
   
  گروه سرود مجتمع  
   
    تقدیم به ساحت حضرت مادر   ...     
 
   
نقشه سایت