مانور زلزله     
 
 
 
 
طراحی و تدوین کلیپ درباره نکات الزامی در هنگام وقوع زلزله توسط دختر عزیزم فرهنگیارهانیه خانم سروری
 
    
 
 
 
   
 
نقشه سایت