مانور زلزله  
دوشنبه مورخ 97/09/12 مانور زلزله به منظور آمادگی در مقابل زلزله و  معرفی مکان های امن و ناامن و رعایت نکات ایمنی در زمان وقوع زلزله در مجتمع آموزشی صهبای صفا برگزار گردید.
 
 
 
   
نقشه سایت