آزمایش فیزیک
 
 
 
انجام آزمایش بررسی تغییر ولتاژ در مدار ساده در کلاس فیزیک سرکار خانم کاظمی